رهبری اصیل در سازمان Tag

امروز، جهان به رهبران کاریزماتیک و رهبران خودمحور نیاز ندارد؛ بلکه به رهبرانی نیاز دارد که بتوانند انگیزه و اشتیاق در افراد ایجاد کنند به‌گونه‌ای که برای یک هدف مشترک و همسو با هدف کار...