هوش هیجانی

تغییر عادت‌های رفتاری فواید زیادی دارد. باید فایده تغییر رفتار قدیمی را که با آن انس گرفته‌اید و کارتان را راه می‌اندازد برای خودتان شفاف کنید. البته شفاف کردن به معنی فکر و خیال موفقیت نیست...

وقتی بحث از هوش هیجانی به میان می‌آید در واقع از هیجانات و به‌طبع آن از احساسات صحبت می‌کنیم و جایی که صحبت از هیجانات و احساسات مطرح می‌شود در واقع داریم از خودشناسی صحبت...

وقتی درباره هیجان و احساس صحبت می‌کنیم غالباً این دو واژه به جای همدیگر استفاده می‌شوند و این موضوع در ادبیات محاوره‌ای، خیلی هم اشکالی ایجاد نمی‌کند. ولی وقتی می‌خواهیم درباره هوش هیجانی و تقویت آن...

اصولاً ارتباطات، پایه زندگی است و اگر بخواهیم انسان موفقی باشیم نمی‌توانیم خودمان را جدای از خانواده یا جامعه موفق بدانیمف چرا که موفقیت هر فرد در کنار جامعه‌ای سنجیده می‌شود که در آن زندگی...