نویسنده: ادمین

هنر متقاعدسازی به عنوان یکی از مهارت‌های کلیدی در ارتباطات انسانی، ابزارها و فنون مختلفی را برای تأثیرگذاری و متقاعد کردن دیگران به کار می‌گیرد. یکی از راه‌های موثر برای ایجاد تأثیر قوی در متقاعدسازی،...

امروزه توانایی تاثیرگذاری تبدیل به یک اصل مهم شده است. همان‌طور که برای زنده ماندن به آب و غذا و هوا و خواب و مواردی از این دست نیازمندیم برای کسب موفقیت و پیشرفت نیز...

تغییر عادت‌های رفتاری فواید زیادی دارد. باید فایده تغییر رفتار قدیمی را که با آن انس گرفته‌اید و کارتان را راه می‌اندازد برای خودتان شفاف کنید. البته شفاف کردن به معنی فکر و خیال موفقیت نیست...

وقتی بحث از هوش هیجانی به میان می‌آید در واقع از هیجانات و به‌طبع آن از احساسات صحبت می‌کنیم و جایی که صحبت از هیجانات و احساسات مطرح می‌شود در واقع داریم از خودشناسی صحبت...

وقتی درباره هیجان و احساس صحبت می‌کنیم غالباً این دو واژه به جای همدیگر استفاده می‌شوند و این موضوع در ادبیات محاوره‌ای، خیلی هم اشکالی ایجاد نمی‌کند. ولی وقتی می‌خواهیم درباره هوش هیجانی و تقویت آن...

اصولاً ارتباطات، پایه زندگی است و اگر بخواهیم انسان موفقی باشیم نمی‌توانیم خودمان را جدای از خانواده یا جامعه موفق بدانیمف چرا که موفقیت هر فرد در کنار جامعه‌ای سنجیده می‌شود که در آن زندگی...